ประวัติเจ้าอาวาสวัดพลา

                                                      รายนามเจ้าอาวาสวัดพลา

        ตั้งแต่เริมถึงปัจจุบัน

1. พระอาจารย์อ่อง

.. 2439 - 2452

2. พระอาจารย์สอด

.. 2453 - 2456

3. พระอาจารย์ประสิทธิ์

.. 2457 - 2459

4. พระอาจารย์หาด

.. 2460 - 2462

5. พระอาจารย์วงศ

.. 2463 - 2464

5. พระอาจารย์วงศ

.. 2463 - 2464

6. พระอาจารย์ไพร

.. 2465 - 2466

7. พระอาจารย์เปรียง

.. 2467 - 2470

8. พระอาจารย์ดำ

.. 2471 - 2473

9. พระอาจารย์จำรัส

.. 2474 - 2484

10. พระอาจารย์ปิ๋ว

.. 2485 - 2487

11. พระอาจารย์ทวน

.. 2488 - 2490

12. พระอาจารย์พวง

.. 2491 - 2493

13. พระอาจารย์เหลือง

.. 2494 - 2497

14. พระครูสังฆรักษ์อำนวย

.. 2498 - 2512

15. พระอธิการประชุม

.. 2513 - 2518

16. พระวินัยธรสาโรช นราธิโป

.. 2519 - 2522

17. พระอธิการชื่น สุภาจาโร

.. 2523 - 2524

18. พระครูบุญพลากร (บุญรอด รตินฺธโร)

.. 2525 - 2536

19. พระอธิการมงคล

.. 2537 - 2541

20. พระครูปลัดนพรัตน์

.. 2542 - 2552

21.พระปลัดวีณา นันทิโย

..2552 - ปัจจุบัน

 

 

Visitors: 37,783